ទឹកលុយសម្លាប់ទឹកចិត្តខ្ញុំ Non stop ► SD VCD Vol 170 Album ​ [Khmer song]

យំដាក់បាស់ + ក្បាច់គុណមនុស្សស្មោះ + បេះដូង1មិនមែន100 + មានអ្វីៗមិនស្មើមានបង ► ឆាយវិរះយុទ្ធ + អីុវ៉ា + នាយជឿម + អីុណូ + យូរី
Khmer song
Sunday Production VCD Vol 170
Song: Teuk Luy Somlap Terk Chet Khjom + Yom Dak Bass + Kbuch Kun Monus Smos + Besdong 1 Min Men 100 + Bek 1 Cheat + Chir Klang Prous Smos Bong + Mean Avey Avey Min Smer Mean Bong + Srolanh Ke Te Deung +
Singer: Chhay virakyuth + Eva + Neay Jerm + Eno + Yuri
Khmer new song 2016
Subscribe my channel for more videos: http://www.youtube.com/user/ronsksuperalmond
♥Thank For Watching!♥

(Visited 267 times, 1 visits today)

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Bookmarked By

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT